img1
img2
img3
Dokumenty

Štatút RC Zlaté Moravce

Školský poriadok RC1

Školský poriadok RC2

Školský poriadok RC3

Školský vzdelávací program SOŠ

Organizačná štruktúra

Kolektívna zmluva

Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve na rok 2021

Nariadenie  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

Vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti