img1
img2
img3
Projekty
Výzva ubytovanie
2013

Reedukačné centrum, Prílepská 6,  Zlaté Moravce

VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky

 

        V prípade záujmu by sme Vás radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na poskytnutie služieb súvisiace s ubytovaním, stravným a nájmom priestorov pre frekventantov vzdelávania pre Kurz asertívnej komunikácie k projektu s názvom “ŠIje nám to“ v škole nápadov a tvorivosti, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu. Termín realizácie projektu je  od 02.11.2010 do 31.12.2013. Objem finančných prostriedkov vyčlenených pre projekt: 161 090,37,- EUR, poskytovateľ nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo školstva SR.

        V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu aj s konkrétnymi podmienkami  prieskumu trhu.

 

S pozdravom

 

 Ing. Zuzana Kordošová

         riaditeľka         

 

V Zlatých Moravciach 19.09.2013

Viac...
 
REALIZÁCIA PROJEKTU "ŠIJE NÁM TO" V ŠKOLE NÁPADOV A TVORIVOSTI
2011

 

"Šije nám to"v škole nápadov a tvorivosti

Doplnková forma výchovno-vzdelávacieho systému

 

V ďalšom monitorovacom období, t.j. od septembra 2011 začína prebiehať Doplnková forma výchovno-vzdelávacieho systému ( Krúžky). Prostredníctvom vytvorených krúžkov sa prispeje k integrácii dievčat z Reedukačného centra do bežného života.

Záujmové krúžky sú veľmi dôležitou súčasťou pri resocializácii našich dievčat do bežného života. Okrem vzdelávacej funkcie plnia aj úlohy výchovné. V priebehu bežného vyučovacieho procesu sa žiačky musia sústrediť na prebraté učivo a pociťujú stres zo skúšania. Táto záťaž sa rapídne odstráni inováciou učebného procesu, rozdiel medzi bežným vyučovaním a voľno časovými aktivitami je zakódovaný v každom žiakovi. Aj škola nám umožňuje vychovávať a vzdelávať súčasne, ale v rámci voľno časových aktivít sa deti do aktivít zapájajú spontánnejšie. Sú vhodným doplnkovým produktom k bežnej výučbe. Vzhľadom na záujmy našich dievčat a prihliadnuc na ich potreby sme sa rozhodli vytvoriť tieto krúžky:

*     Tanečný krúžok – Zabi nudu

*      hrnčiarska dielňa

*      Turistický krúžok,

*     Aplikácia psychoterapeutických postupov

*      Hudobno-dramatický krúžok. 

 

 

  • Tanečný krúžok - Zabi nudu

Krúžok má za úlohu aktívne využiť voľný čas prostredníctvom tanca, ktorý rozvíja pohybovú kultúru a v dievčatách prostredníctvom estetickej hodnoty aktivizuje a buduje kladné emocionálne postoje. Úlohou krúžku je spracovať a vytvoriť tanečné choreografie, ktoré budú slúžiť k prezentácii pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach. Počas školského roka je cieľom nacvičiť jednu choreografiu. V prvom školskom roku sa budeme venovať country choreografii, v ďalšom roku sa dievčatá oboznámia s ľudovou tradíciou a folklórnym prejavom, popíšu sa jednotlivé zvyky a obyčaje počas roka v regióne Zlatých Moraviec.  V poslednom období sa vzhľadom na zastúpenie rómskeho etnika v našej komunite  a pre aktivitu rómskej kultúry budeme venovať týmto druhom spevu a tancu. Úlohou bude nacvičiť temperamentný rómsky tanec.

 

  • Hrnčiarska dielňa

Krúžok bude zameraný na získanie základných teoretických vedomostí o hline, jej spracovaní, technologických postupoch až po praktickú realizáciu výroby výrobkov od najjednoduchších techník po náročnejšie, čím budú nútené prirodzeným spôsobom upevňovať poznatky z predmetov chémia, matematika, fyzika. Dievčatá si samé prejdú celým  výrobným procesom od návrhu cez spracovanie až k finálnej fáze, čím sa u nich prehĺbi a upevní systematickosť, tvorivosť, estetické cítenie, originalita, precíznosť.  Naučí dievčatá pozitívne prežívať radosť z dobre vykonanej práce.

 

  • Aplikácia psychoterapeutických postupov

V súlade s medzinárodným trendom v štátoch EÚ pre základné a stredné školy (aj vysoké školy) sa snažíme vytvoriť participatívny ( ústretový )  model kurikula, aby naše klientky opustili zariadenie s vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami a postojmi, ktoré sú dostatočne využiteľné na trhu práce. Hľadáme také inovatívne metódy a formy práce so sociálne, emocionálne a mravne narušenými deťmi a mládežou, ktoré by reedukačný proces humanizovali a emocionalizovali. V najjednoduchšom ponímaní sa psychoterapia definuje ako liečba psychologickými prostriedkami. V zmysle psychológie a profylaxie  sa veľmi účinné javia pomocné psychoterapeutické techniky – autogénny tréning, relaxačné cvičenia, riadené imaginácie. Autogénny tréning je postup koncentrovaného uvoľňovania napätia, aktivácia síl, relax, odpočinok, spánok. Pomáha odstraňovať neurotické potiaže aj chybné návyky, pomáha vytvárať pozitívne mechanizmy.

 

 

 

  • Turistický krúžok

Cieľom krúžku je rozvoj fyzickej a psychickej zdatnosti a vytrvalosti. Ďalej je to spoznávanie krás prírody a ochrana prírody. Krúžok je zameraný na prehlbovanie a upevňovanie poznatkov, zručností a návykov získaných počas vyučovacieho procesu. Tento krúžok má originálnym spôsobom vyplniť voľný čas a to turistickými pochodmi, cykloturistikou, využitím kolieskových korčúľ  na  spoznávanie prírodných zákutí blízkeho okolia  a historických pamätihodností. Vlastným sebapoznaním dá dievčatám priestor pripraviť zo seba jedinca schopného plniť svoje sociálne funkcie a plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti.

 

  • Hudobno-dramatický krúžok

Zameraním je rozvíjať hudobné cítenie, motivovať a objavovať svoje kvality a možnosti, učiť mládež slušne vystupovať na verejnosti  - nebáť sa prezentovať, zlepšovať vystupovanie, komunikáciu, objavovať nové talenty,  zdokonaľovať  prednes, spev, hovorené slovo. Cieľom je vytvoriť podmienky pre nácvik a s tým spojený i prednes hudobno-dramatickej  tvorby. Okrem nácviku je v programe aj organizácia a  usporiadavanie súťaží v speve a prednese poézie. Taktiež poriadanie spoločenských, kultúrnych i športových podujatí, medzi ktoré patria celodomový karneval, oslava dňa detí, celoslovenské športové hry RC a každoročná spolupráca s RC Sološnica.

 

 

 
ŠIje nám to - popis činnosti
2011

„ŠIje nám to“ v škole nápadov a tvorivosti
 
V mesiaci jún sme začali realizovať Vzdelávacie kurzy pre pedagogických zamestnancov Strednej odbornej školy ako aj Základnej školy.

 

Viac...
 
2011

sije_nam_to

DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT

 

Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce realizuje projekt s názvom

“ ŠIje nám to“ v škole nápadov a tvorivosti

Trvanie projektu: 11/2010-04/2013

Viac...