img1
img2
img3
Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

 

v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov –  rekonštrukčné práce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie

Výzvu na predloženie ponuky považujte za postup v rámci procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), z ktorého nevyplývajú pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky.

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov:                        Reedukačné centrum 

Sídlo:                          Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce

V zastúpení:                Ing. Zuzana Kordošová, riaditeľka

Kontaktná osoba:        Mgr. Mária Čaladikova

IČO:                            00163295

DIČ:                            2021037766

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Číslo účtu :                  7000099807/8180

Kontaktné údaje:

Tel:  +421 376423415

Fax: +421 376423415

e- mail:                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

internetová adresa:      www.rczlatemoravce.sk

 

2. Typ verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ podľa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

 

3. Predmet zákazky s nízkou hodnotou /rekonštrukčné práce/:

 

„Havarijný stav plynovej  kotolne -  Rekonštrukcia plynovej kotolne“

 

4. Opis predmetu zákazky :

 

Predmetom zákazky je „Havarijný stav plynovej kotolne - Rekonštrukcia plynovej kotolne“z dôvodu, že terajšia plynová kotolňa je v kritickom stave. Väčšia časť sériovo zapojených plynových kotlov je nefunkčná. Rekonštrukciu plynovej kotolne je potrebné vykonať komplexne v zmysle dodržania všetkých platných legislatívnych zákonov a noriem pre rekonštrukciu takéhoto zariadenia. Po odmontovaní súčasných plynových kotlov je potrebné kotly, vrátane akejkoľvek sutiny a iného odpadu vyviesť na skládku odpadu. Po ukončení všetkých odborných prác  je potrebné vykonať komplexnú revíziu kotolne a revízne správy odovzdať objednávateľovi.

 

5. Obhliadka miesta plnenia zákazky

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu si môže prísť zákazku obhliadnuť. Ak uchádzač prejaví záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia prác, môže si dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou (Mg.  Mária Čaladiková,  tel. č.037/6423415) v termíne od: 06.12.2018 do 10.12.2018.

 

 

6. Miesto uskutočnenia zákazky:

 

Reedukačné centrum, Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce.

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia zákazky:

 

Termín dokončenia:   do 20.12.2018

Nástup na realizáciu: do 3 dní odo dňa podpísania zmluvy o dielo.

 

8. Hlavné podmienky financovania:

 

Predmet zákazky bude financovaný z  prostriedkov Reedukačného centra Zlaté Moravce na základe  faktúry  bez zálohovej platby. Fakturácia sa uskutoční po ukončení a prevzatí diela verejným obstarávateľom a podpísaní zápisu o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác bez závad a nedorobkov. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený verejným obstarávateľom. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.

 

9. Variantné riešenie:

 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 

10. Podmienky účasti:

 

Uchádzač predloží požadované dokumenty, uvedie odpovede na nasledovné otázky a poskytne návrh ceny predmetu obstarávania:

A)    Uchádzač, ktorého cena vrátane DPH bude najnižšia preukáže oprávnenie uskutočňovať predmetné práce predložením výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra (oskenovaný dokument).

B) Predpokladaná cena predmetu zákazky, ocenený výkaz výmer:

             Cena sa uvádza v zložení:

             - Cena bez DPH

             - DPH

             - Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

 

11. Obsah ponuky:

 

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to:

- krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača,

- požadované doklady s informáciami podľa bodu 10. A, B,.

 

12. Miesto a termín predkladania ponúk:

 

Ponuku zašlite na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou na  alebo osobne na adresu:

Reedukačné centrum 

Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce

S označením neotvárať!

najneskôr do 10.12.2018 do 12:00 hod. na sekretariáte RC Zlaté Moravce.

 

 

 

 

13. Kritériom na vyhodnotenie ponúk:

 

Požadovaným kritériom je výsledná cena za všetkypoložky v EUR s DPH. Ponuka musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

 

14. Hodnotenie ponúk:

 

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa výzvy na predkladanie ponúk, budú vyhodnocované podľa vyššie uvedených kritérií.

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa.

 

Verejný obstarávateľ:

-          všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu s predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky;

-          poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber zmluvného partnera na predmetné práce a výsledok z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný podnikateľským subjektom, ktoré poskytli predmetné cenové ponuky verejnému obstarávateľovi Víťazný uchádzač bude oboznámený písomne (mailom, prípadne listom) o úspešnosti svojej ponuky;

-          zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky;

-          uchádzač je povinný oceniť uvedený predmet zákazky, podľa bodu č. 4. Opis predmetu zákazky. Ak nebudú ocenené uvedené položky a nesplnené podmienky účasti podľa bodu č. 10. Podmienky účasti, verejný obstarávateľ danú cenovú ponuku nebude vyhodnocovať.

 

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

 

 

V Zlatých Moravciach                                                                                    

Dňa: 06.12.2018

 

                                                                                    

                                                                                                Ing. Zuzana Kordošová

                                                                                                          riaditeľka