img1
img2
img3
Výzva na predloženie ponuky - rekonštrukčné práce

Výzva na predloženie ponuky

 

v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov –  rekonštrukčné práce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie

Výzvu na predloženie ponuky považujte za postup v rámci procesu zadávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), z ktorého nevyplývajú pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky.

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov:                        Reedukačné centrum 

Sídlo:                          Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce

V zastúpení:                Ing. Zuzana Kordošová, riaditeľka

Kontaktná osoba:        Mgr. Mária Čaladikova

IČO:                            00163295

DIČ:                            2021037766

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Číslo účtu :                  7000099807/8180

Kontaktné údaje:

Tel:  +421 376423415

Fax: +421 376423415

e- mail:                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

internetová adresa:      www.rczlatemoravce.sk

 

2. Typ verejného obstarávateľa:

 

Verejný obstarávateľ podľa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

 

3. Predmet zákazky s nízkou hodnotou /rekonštrukčné práce/:

 

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni a jedálni“pre RC Zlaté Moravce, Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce.

 

4. Opis predmetu zákazky :

 

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej kuchyni a jedálni“pre RC Zlaté Moravce, Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravcez dôvodu, že elektroinštalácia v týchto priestoroch je pôvodná, t. j. od vzniku zariadenia a na základe poslednej periodickej prehliadky nevyhovuje platným normám. Elektroinštaláciu je potrebné urobiť komplexne, vrátane búračských prác, osadenie nového káblovania, osadenia zásuviek vypínačov, svietidiel, rozvádzačov, odvoz sute na skládku odpadu, vykonanie murárskych prác a maliarskych prác , ktoré vznikli pri rekonštrukcii v kuchyni a jedálni RC Zlaté Moravce, Prílepská 6.Po ukončení prác je potrebné vykonať komplexnú revíziu priestorov kuchyne a jedálne. Revízne správy odovzdať objednávateľovi.

 

5. Obhliadka miesta plnenia zákazky

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu si môže prísť zákazku obhliadnuť. Ak uchádzač prejaví záujem o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia prác, môže si dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou (Mg.  Mária Čaladiková,  tel. č.037/6423415) v termíne od: 20.05.2019do 31.05.2019.

 

 

6. Miesto uskutočnenia zákazky:

 

Reedukačné centrum, Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce.

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia zákazky:

 

Termín dokončenia:   do 20.7.2019

Nástup na realizáciu: do 5 dní odo dňa podpísania zmluvy o dielo.

 

8. Hlavné podmienky financovania:

 

Predmet zákazky bude financovaný z  prostriedkov Reedukačného centra Zlaté Moravce na základe  faktúry  bez zálohovej platby. Fakturácia sa uskutoční po ukončení a prevzatí diela verejným obstarávateľom a podpísaní zápisu o odovzdaní a prevzatí vykonaných prác bez závad a nedorobkov. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený verejným obstarávateľom. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.

 

9. Variantné riešenie:

 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 

10. Podmienky účasti:

 

Uchádzač predloží požadované dokumenty a poskytne návrh ceny predmetu obstarávania:

  1. Uchádzač, ktorého cena vrátane DPH bude najnižšia preukáže oprávnenie uskutočňovať predmetné práce predložením výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra (oskenovaný dokument).

B) Predpokladaná cena predmetu zákazky, ocenený výkaz výmer:

             Cena sa uvádza v zložení:

             - Cena bez DPH

             - DPH

             - Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

 

11. Obsah ponuky:

 

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to:

- krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača,

- požadované doklady s informáciami podľa bodu 10. A, B,.

 

12. Miesto a termín predkladania ponúk:

 

Ponuku zašlite na adresu verejného obstarávateľa:

Poštou na  alebo osobne na adresu:

Reedukačné centrum 

Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce

najneskôr do 21.06.2019  na sekretariáte RC Zlaté Moravce.

 

 

13. Kritériom na vyhodnotenie ponúk:

 

Požadovaným kritériom je výsledná cena za všetkypoložky v EUR s DPH. Ponuka musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

 

14. Hodnotenie ponúk:

 

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa výzvy na predkladanie ponúk, budú vyhodnocované podľa vyššie uvedených kritérií.

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa.

 

Verejný obstarávateľ:

  • všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu s predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky;
  • poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber zmluvného partnera na predmetné práce a výsledok z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný podnikateľským subjektom, ktoré poskytli predmetné cenové ponuky verejnému obstarávateľovi Víťazný uchádzač bude oboznámený písomne (mailom, prípadne listom) o úspešnosti svojej ponuky;
  • zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky;
  • uchádzač je povinný oceniť uvedený predmet zákazky, podľa bodu č. 4. Opis predmetu zákazky. Ak nebudú ocenené uvedené položky a nesplnené podmienky účasti podľa bodu č. 10. Podmienky účasti, verejný obstarávateľ danú cenovú ponuku nebude vyhodnocovať.

 

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

 

 

V Zlatých Moravciach                                                                                    

Dňa: 20.05.2019

 

                                                                                     -----------------------------------------------

                                                                                                Ing. Zuzana Kordošová

                                                                                                          riaditeľka