img1
img2
img3
Výzva ubytovanie
2013

Reedukačné centrum, Prílepská 6,  Zlaté Moravce

VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky

 

        V prípade záujmu by sme Vás radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na poskytnutie služieb súvisiace s ubytovaním, stravným a nájmom priestorov pre frekventantov vzdelávania pre Kurz asertívnej komunikácie k projektu s názvom “ŠIje nám to“ v škole nápadov a tvorivosti, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a prostriedkov štátneho rozpočtu. Termín realizácie projektu je  od 02.11.2010 do 31.12.2013. Objem finančných prostriedkov vyčlenených pre projekt: 161 090,37,- EUR, poskytovateľ nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo školstva SR.

        V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu aj s konkrétnymi podmienkami  prieskumu trhu.

 

S pozdravom

 

 Ing. Zuzana Kordošová

         riaditeľka         

 

V Zlatých Moravciach 19.09.2013

Príloha č. 1

 

Popis predmetu:

3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu Kurzu asertívnej komunikácie.

3.5.1. Ubytovanie a stravné pre frekventantov vzdelávania.

Rozsah predmetu:

Predmetom zákazky je zabezpečiť ubytovanie, stravné a nájom priestorov pre 13 účastníkov vzdelávania Kurzu asertívnej komunikácie. Zo strany ubytovacieho zariadenia požadujeme splniť nasledovné:

  1. Voľné ubytovacie kapacity pre 13 účastníkov na 3 noci.
  2. Strava pre 13 účastníkov na 4 dni.
  3. Voľná konferenčná miestnosť  pre 13 ľudí.

Cena predmetu:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH.  Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady. Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre cena  s DPH.

Rozdelenie predmetu: nie

Predpokladaná cena:

  1. Ubytovanie 40 Eur na noc x 3 noci x 13 učitelia = 1 560 Eur.
  2. Stravné {(2 x 5,40) + (2 x 8,30)} x 13 učiteľov =  356,20 Eur.
  3. Nájom miestnosti na 1 deň = 150 Eur. Miestnosť prenajať na 3 dni x 2 bloky = 900 Eur.

Termín realizácie projektu:

Od 02.11.2010 – 31.12.2013.

Podmienky účasti:

  1. Uchádzač musí mať v predmete zákazky predmet podnikania, čo je potrebné preukázať kópiou výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Ponuky žiadame zasielať elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na nasledovné adresy:

Poštová adresa:      Reedukačné centrum

                               Prílepská 6

                               953 01 Zlaté Moravce

 

E-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

Termín pre doručenie ponúk:

Do 09.10.2013 do 15:00 hod.Rozhodujúci je dátum doručenia ponuky.

Kritéria  hodnotenia:

Výber na základe splnenia podmienok účasti a najnižšej ceny.