img1
img2
img3
2011

sije_nam_to

DOPYTOVO ORIENTOVANÝ PROJEKT

 

Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce realizuje projekt s názvom

“ ŠIje nám to“ v škole nápadov a tvorivosti

Trvanie projektu: 11/2010-04/2013

Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov: Európsky sociálny fond do výšky 136 926,82 € a Štátny rozpočet Slovenskej republiky do výšky 24 163,55 €.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Bližšie informácie o projekte doplnené fotografiami sa budú priebežne publikovať na internetovej stránke www.rczlatemoravce.sk.